Renovatie Mariëndael te Arnhem

Mariëndael is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en gevestigd aan Middachtensingel 12, 6825 HN te Arnhem. Het gebouw is in 1963 gebouwd en in 2003 gerenoveerd. Het bestaat uit 3 bouwlagen en heeft ca. 5.740 m2 bvo. Vso Mariëndael is een onderdeel van stichting De Onderwijsspecialisten. Deze stichting heeft ruim 25 scholen in de regio Arnhem, Achterhoek, Veluwe en de Stedendriehoek en biedt (voorgezet) speciaal onderwijs.  Samen met partners in onderwijs en zorg wordt gezocht naar de beste oplossing om ondersteuning te bieden aan deze leerlingen.

Mariëndael is gefaseerd in de periode 2013-2015 in het gebouw ingetrokken. Kleissen heeft destijds deze gefaseerde inhuizing begeleid. De oorspronkelijke bedoeling van de inhuizing was dat dit voor een tijdelijke periode van enkele jaren zou zijn, totdat een nieuwbouw elders in Arnhem gereed zou zijn.

De locatie aan de Middachtensingel, midden in de onderwijswijk Presikhaaf en het gebouw bevallen de school echter zeer goed. Vanaf 2015 is derhalve overleg gevoerd tussen de Onderwijsspecialisten en de gemeente Arnhem om de tijdelijke huisvesting om te zetten naar een permanente. Hierbij is wel als uitgangspunt gesteld dat het gebouw compleet geschikt moest worden gemaakt voor een meer eigentijdse wijze van lesgeven (gepersonaliseerd) en dat het bouwkundig en installatietechnisch moet voldoen aan de geldende eisen en het onderwijsconcept in de breedste zin van het woord moet faciliteren.

De renovatie van het schoolgebouw zal er tevens voor gaan zorgen dat de huisvesting optimaal aansluit bij de uitgangspunten van het onderwijsconcept en dat het mogelijk wordt om uiteenlopende leeractiviteiten de realiseren. Het gebouw blijft gedurende de grootschalige renovatie in gebruik. Er wordt naar gestreefd dat de renovatie bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 gereed is.

De renovatie heeft daarnaast als doelstellingen:

  • Een toekomstgericht, flexibel en duurzaam gebouw, waarbij flexibiliteit/ multifunctionaliteit geldt gedurende het gebruik door de school, maar ook het adaptief vermogen mocht de school op termijn voor andere doelen gebruikt worden;
  • Open naar de omgeving, onderdeel van de samenleving;
  • Realiseren van een gezonde leer- en werkomgeving;
  • Basis is bouwbesluit (niveau nieuwbouw) met een kwaliteitsniveau conform de eisen van het PvE frisse scholen Klasse B, gericht op energiebesparende maatregelen;
  • De kosten van de exploitatie van het gebouw dienen zo laag mogelijk te zijn;
  • Ondersteunt en stimuleert inhoudelijk en ruimtelijk het onderwijskundig concept.Dit project omvat alles wat Kleissen onder #houdbarehuisvesting verstaat, aldus de projectmanager Paul Verbeek. “In plaats van de school te slopen en te vervangen door een splinternieuw gebouw, recyclen wij alle bruikbare delen van het oude gebouw en wordt het duurzaam gerenoveerd. Het wordt niet alleen een duurzame huisvesting voor onderwijs, maar ook nog eens op een duurzame manier gerenoveerd.

” Over de opdrachtgever:

  • Stichting De Onderwijsspecialisten biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, vanwege moeite met leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben. De missie van De Onderwijsspecialisten is dat men zich onvoorwaardelijk inzet voor de ontwikkeling van iedere leerling en dat iedere leerling een volwaardige plek in de samenleving krijgt.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar