Integrale reconstructie Rode Dorp in Alphen aan den Rijn

Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn ondergaat de komende jaren een ingrijpende, integrale reconstructie. Met het vervangen van de riolering, wegen, trottoirs, parkeerfunctie, groen en terrein meubilair wil de gemeente deze wijk duurzaam op orde brengen. Hierin speelt het behoud van het specifieke karakter van de wijk een nadrukkelijke rol. Innovatief aanbesteden om de uitvoerende partij te selecteren die niet alleen de techniek aan kan, maar vooral de omgevings- en verwachtingsmanagement.

Stand van het project en onze rol

Het Plan van Aanpak is in juli 2018 vastgesteld door de gemeente. In september 2018 is er gekozen voor een innovatieve bouwteam aanpak. Bij Kleissen zijn we sinds 2019 betrokken als adviseur voor de gemeente Alphen aan den Rijn voor de aanbesteding en selectie van een uitvoerende marktpartij, die de reconstructie van de wijk de komende jaren gefaseerd voor zijn rekening neemt. Ook dit jaar nemen we deel aan het (ontwerp)bouwteam om hierin, in relatie tot de volledige scoop van het project, als adviseur op te treden.

Aanbesteding afgerond in 2019

De aanbesteding is op een innoverende wijze uitgevraagd. Het was de eis van de gemeente om een uitvoerende partij te selecteren die in staat is om voor deze GWW wijkreconstructie-opdracht, te denken en te handelen in en vanuit een bouwteam setting. Vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars werk is hierbij een eerste vereiste. Dit moet gaan leiden tot een gave samenwerking die een positieve flow in het team brengt waardoor het team geënthousiasmeerd en meer gemotiveerd raakt en gaat excelleren. Dit alles komt de kwaliteit in de straks gereconstrueerde wijk ten goede en zo komen we met elkaar tot een mooier product dan aanvankelijk verwacht.

 

De reden van de gemeente om op deze wijze uit te vragen heeft te maken met het feit dat deze reconstructie een behoorlijke impact heeft op het dagelijks leven van de bewoners van de wijk. De gemeente wil om die reden een uitvoerende partij laten aanhaken die dit snapt en weet hoe in de communicatie hiermee om te gaan en een sterke focus heeft op omgevingsmanagement. Verwachtingsmanagement is een zwaar issue waarop de focus komt te liggen. Overlastbeperking en veiligheidsborging spelen een grote rol. Het gaat gezien de doorlooptijd van minimaal vijf jaar en de vele fasen immers om een lange termijn-relatie.

 

Naast de kwaliteitscomponent, waarbij dus erg veel aandacht is geweest in de selectie op de kwaliteit van het door de marktpartij in te zetten team, was de prijscomponent van belang. Deze heeft echter een mindere focus gekregen en bleef beperkt tot het aanreiken van prijs-parameters en het afprijzen van een reconstructie van een fictieve, maar representatieve ‘straatsituatie’ met allerhande onderdelen/ elementen die in het project voorkomen. Het accent lag dus (naast prijs) heel sterk op de  kwaliteit van het team van de uitvoerende partij. Naast de kennis en ervaring voor omgevingsmanagement, was het een vereiste om aan de hand van de door de marktpartij uitgevoerde referenties de technische bekwaamheid aan te tonen. Al met al een mooi traject wat er toe heeft geleid dat Heijmans Infra de winnende partij is geworden.

 

Vervolg

In januari 2020 is het (ontwerp)bouwteam opgestart en worden successievelijk de verschillende fasen op DO en TO uitgewerkt op basis van het al beschikbare (algemene) VO op wijkniveau. We nemen hieraan deel en denken project-breed mee in tijd-, geld-, kwaliteit-, organisatieaspecten, maar ook in informatie/communicatie aspecten.

Projectmanager Karst Rook houdt u op de hoogte.

Deel dit bericht