Koninklijk Theater Carré

Theater Carré

Koninklijk Theater Carré

In 2000 liet Carré een haalbaarheidsstudie verrichten om de omvang van de renovatie te inventariseren en een globaal projectbudget vast te stellen. Dit onderzoek is door derden verricht. Deze studie heeft geleid tot een globaal voorlopig ontwerp, waardoor besluitvorming kon plaatsvinden over de omvang van het project, de kosten en de uitvoering.

Op voorstel van Kleissen is gekozen voor een projectorganisatie in bouwteam. Argumenten hiervoor waren het feit dat Carré een Rijksmonument is, een deel van het complex tijdens de uitvoering in gebruik zou moeten blijven, de complexe uitvoering en een zeer korte bouwtijd.

Op basis van de haalbaarheidsstudie is vanaf mei 2002 een update van het voorlopig ontwerp uitgevoerd, onder management van Kleissen. Uit deze update bleek dat de omvang van het project, de totale kosten en de benodigde bouwtijd aanzienlijk meer waren. Door een zeer adequaat project- en bouwkostenmanagement zijn alternatieven ontwikkeld en is de uitvoering toch gerealiseerd binnen de goedgekeurde kaders.

Op basis van de VO-update zijn ontwerpende installateurs en een bouwkundig aannemer op basis van Europese aanbestedingen als bouwteampartner geselecteerd.

Kleissen trad op als gedelegeerd opdrachtgever namens de directie van Theater Carré, gedurende de uitvoering van de opdracht.

Theater Carré is in een zeer korte bouwtijd volledig nieuw opgebouwd binnen de kaders die de Rijksdienst voor Monumenten heeft gesteld. Dit in combinatie met een complexe bouwplaats (die er feitelijk niet was), de toepassing van nieuwe materialen en bouwtechnieken alsmede de druk vanuit stakeholders als de gemeente, het theater en de bevolking van Amsterdam, maakt het tot een uiterst complexe renovatie. Met een zeer scherp budget van € 27 mln. is in een bouwtijd van 10 maand een modern gerenoveerd gebouw gerealiseerd, zonder het karakter van het monument aan te tasten.

 

Meegewerkt aan dit project