Begeleiding

Begeleiding

Een door alle stakeholders gedragen en voldragen, inspirerend idee of concept voor een mooi bestaand/ nieuw gebouw of gebied, is 1. Maar op welke wijze geef je hier vervolgens invulling aan? Waar liggen de risico’s tijdens de volgende fasen in het proces? Waar moet u allemaal rekening mee houden? Kwaliteiten van de locatie en haar stakeholders en gebruikers, de vraag uit de markt, de politieke agenda en de financiële haalbaarheid zijn thema’s waardoor tegenstrijdige en gemeenschappelijke belangen samenkomen. Een succesvol project van begin tot eind draait om goede samenwerking met de juiste professionals, een slimme organisatiestructuur met verantwoordelijkheden en de juiste beslissingen om op het juiste moment. Een sterker leider is bij projecten onontbeerlijk waarbij Kleissen naast de gebruikelijke technische tools voor proces- en projectbegeleiding, zich sterk richt op de psychologische en sociale innovatie van het begeleiden. Kleissen maakt vanaf 2010 met succes gebruik van haar eigen ontwikkelde tool. Het is inmiddels aangetoond dat we in staat zijn om met minder tijd, een kwalitatief hoogwaardige voorzieningen tot realisatie te brengen die met een gangbare proces- en projectbegeleiding niet gelukt zouden zijn. Kleissen gebruikt hiervoor haar eigen ontwikkelde tool Humanagement.

Procesbegeleiding

De meeste (gebieds)ontwikkelingen gaan niet vanzelf. Vooral wanneer er verschillende belangen of verschillende beelden zijn. Zijn de doelen helder of is hier nog behoefte om de doelen scherp te krijgen en wat is de feitelijke reden van de voorliggende vraag? Wanneer men vastzit in gangbare patronen en moeite heeft om met elkaar een stap verder te komen kan de externe procesbegeleider van Kleissen uitkomst bieden. Een frisse blik, neutraal en onafhankelijk met zelf geen belangen anders dan de opdrachtgever (groep) begeleiden om helder te krijgen hoe de situatie nu is, en daar vanuit de gewenste beweging inzetten. Onze procesbegeleider zorgt ervoor dat alle stakeholders voldoende ruimte krijgen met daarin opgemerkt dat we werken met een methode waarbij een Poolse landdag wordt uitgesloten.

Het doel van de methode van werken volgens het principe van Kleissen is dat stakeholders en het projectteam steeds meer zelf in staat zijn inhoud te geven aan het project en de interactie met elkaar aan te gaan. Uiteindelijk leidt dit tot een kaderstelling die wij verwoorden in een zogenaamd “Projectplan”. Dit vormt de fundatie voor de besluitvorming en de vervolgende fasen. Het project gaat alsdan bij Kleissen over naar “Projectbegeleiding”.

Het begeleiden van nieuwe ontwikkelingen in een gebied betekent werken aan samenhang tussen alle belangen. Is de grondexploitatie leidend of het maatschappelijk belang? Hoe zorgt u ervoor dat de eindgebruiker zich prettig voelt in het gebied? Om een voldragen en gedragen startdocument/ besluitdocument te verkrijgen is het een vereiste dat de procesmanager het speelveld overziet en de vaardigheden van de werkmethode van Kleissen “Humanagement” beheerst. Mede hierdoor wordt het mogelijk dat een grotere groep contentieus en doelgericht kan werken.

Lees meer..

Projectbegeleiding

Kleissen projectbegeleiding start in principe vanaf het moment er een besluit is genomen op basis van een kaderstelling. De kaderstelling vertelt ons iets over de kwalitatieve aspecten, het waarom, voor hoeveel geld, binnen welk tijdschema, welke risico’s en welke bouworganisatievorm (procesinrichting). De projectleider van Kleissen vormt de onafhankelijke spil tussen de opdrachtgever en veelal nog te selecteren ontwerpende en uitvoerende partijen. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de inbreng van hun eigen kennis op hun specifieke vakgebied. Wij respecteren alle belangen en zorgen voor een communicatietraject dat gericht is op resultaten en consensus. Daarbij maken de projectleiders naast het gebruik van de gangbare technische tools gebruik van de door Kleissen ontwikkelde tool “Humanagement” waarop wij processen op een menselijke manier, vanuit soft skills benaderen.

Lees meer..

Aanbestedings- en contract management

Aanbestedingsprocedures bieden ruime mogelijkheden om een aanbesteding te laten aansluiten bij uw wensen. Deze mogelijkheden hebben veel invloed op het resultaat. Er zijn tal van manieren om uw aanbestedingstraject in te richten, waaronder traditioneel, geïntegreerd, DBMFO, Engineering/Build en Bouwteam+. Welke manier past het beste bij uw vraag? En hoe richt u het contractmanagement het beste in?

Kleissen  loopt landelijk voorop bij het vormgeven en begeleiden van Europese aanbestedingen en heeft hier een duidelijk visie op. Deze delen wij graag met u.

Lees meer..

Bouwmanagement

Bij een bouwproject zijn de bouwkosten slechts een onderdeel van de totale investeringskosten. Naast de bouwkosten moet u rekening houden met kosten voor grond, engineering, infrastructuur, advies, toezicht en – last but not least – de exploitatiekosten. Deze worden vaak niet meegewogen bij investeringsbeslissingen, terwijl ze zeer bepalend kunnen zijn voor de haalbaarheid van uw project.

Kleissen maakt de investerings- en exploitatiekosten al vanaf de programmafase van uw project inzichtelijk. Wij stellen zelf investeringsramingen en exploitatieramingen op conform NEN2699:2013. Begrotingen kunnen worden opgesteld van niveau 1 t/m 4 (detailbegroting).

Gedurende de ontwikkeling sturen wij uw project nadrukkelijk op basis van ‘Life Cycle Costing’(LCC) en ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). U weet daardoor voor én tijdens de ontwikkeling precies waar u aan toe bent, zodat u beslissingen kunt nemen die – ook op de lange termijn – verantwoord zijn.

Lees meer..

Bouwkosten management

Bij een bouwproject zijn de bouwkosten slechts een onderdeel van de totale investeringskosten. Naast de bouwkosten moet u rekening houden met kosten voor grond, engineering, infrastructuur, advies, toezicht en – last but not least – de exploitatiekosten. Deze worden vaak niet meegewogen bij investeringsbeslissingen, terwijl ze zeer bepalend kunnen zijn voor de haalbaarheid van uw project.

Kleissen maakt de investerings- en exploitatiekosten al vanaf de programmafase van uw project inzichtelijk. Wij stellen zelf investeringsramingen en exploitatieramingen op conform NEN2699:2013. Begrotingen kunnen worden opgesteld van niveau 1 t/m 4 (detailbegroting).

Gedurende de ontwikkeling sturen wij uw project nadrukkelijk op basis van ‘Life Cycle Costing’(LCC) en ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). U weet daardoor voor én tijdens de ontwikkeling precies waar u aan toe bent, zodat u beslissingen kunt nemen die – ook op de lange termijn – verantwoord zijn.

Lees meer..